• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8974 1100/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์สร้างเสริมสร้างหนังสือเรียน พระภิกษุสามเณร เพื่อเป็นธรรมะวิทยาทาน
8973 1098/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน
8972 1099/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย
8971 1093/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก การคัดลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้รางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2561
8970 1085/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญยญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8968 1086/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี พ.ศ. 2561
8967 1088/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช 2561
8965 1068/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
8964 1078/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบุคลากร
8963 1080/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 (ผู้ใดสนใจส่งเอกสารได้ที่ห้องสารบรรณ)
8962 1081/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561
8961 1084/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก เข้าเชิญเป็นเกียรติในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จลิมพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 28 กรกฎาคม 2561
8960 1083/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือส่งรายชื่อลุกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูก
8959 1082/2561 2018-07-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือการจัดกิจกรรมและพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือ
8958 1075/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก การย้ายประจำปีครั้งที่ 2/2561 และให้ยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการย้าย
8957 1070/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
8956 1072/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก ประมาณการผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8955 1073/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2561
8954 1077/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกและประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรมภายใต้แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
8953 1074/2561 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2561

กำลังแสดงหน้าที่ 1/282 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ