• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8490 477/2561 2018-03-19 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม
8489 478/2561 2018-03-19 หนังสือราชการภายนอก โครงการเสริมพลังครูสู่การค้นพบสักยภาพของนักเรียน
8488 470/2561 2018-03-19 หนังสือราชการภายนอก อนุญัติตามพระราชบัญัติดโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
8487 469/2561 2018-03-19 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเข้าทำการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ
8486 473/2561 2018-03-19 หนังสือราชการภายนอก การรายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8485 471/2561 2018-03-19 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั่นฐานสมรรถนะ
8484 467/2561 2018-03-16 หนังสือราชการภายนอก ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
8483 459/2561 2018-03-16 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างความเป็นครู
8482 468/2561 2018-03-16 หนังสือราชการภายนอก การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8481 465/2561 2018-03-16 หนังสือราชการภายนอก การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8480 460/2561 2018-03-16 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์รางวัลความภาคภูมิใจ
8479 464/2561 2018-03-16 หนังสือราชการภายนอก การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8478 463/2561 2018-03-16 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ ของ สป.มท ครั้งที่ 3/2561
8477 429/2561 2018-03-14 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2561
8476 456/2561 2018-03-14 หนังสือราชการภายนอก เร่งรัดใบสมัครการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด ประจำปี 2561
8475 457/2561 2018-03-14 หนังสือราชการภายนอก โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แะการติดตั้
8474 458/2561 2018-03-14 หนังสือราชการภายนอก การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน
8472 440-443/2561 2018-03-13 หนังสือราชการภายนอก ส่งตัวนักศึกษานักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลับสถานศึกษา
8471 445/2561 2018-03-13 หนังสือราชการภายนอก ขอขอบคุณ
8470 448/2561 2018-03-13 หนังสือราชการภายนอก การมีส่วนร่วมการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนตามโครงการนิยม ยั่งยืน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/260 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ