• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9874 124/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูล การดำเนินงานของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)ปีการศึกษา2561
9873 126/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเกียรติ ในพิธีเปิดและปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การเเข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึก
9872 117/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก แจ้งกำหนดการและรายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9871 116/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก ข้อแจ้งรายละเอียดการเตรียมการ ในการร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปี
9870 112/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก การประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
9869 119/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก การติดตามผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน
9868 110/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก การตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน
9867 134/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก แจ้งหักเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค เเละ ช.พ.ส
9866 140/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มีนาคม 2562 จำนวน 3 หลักสูตร
9865 141/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก แก้ไขปฏิทินการประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
9864 143/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝ฿กประสบการณ์วิชาชีพครู
9863 125/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก ขอฬห้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและรายงานผลงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วน
9862 145/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทยและตามเทศกาลสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562
9861 147/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก การสำรวจข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
9860 137/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก การจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
9859 142/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก ติดตามผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online)
9858 142/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก ติดตามผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online)
9857 121/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลการเบิกจ่ายงบปรมาณและผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
9856 123/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561(ไตรมาสที่ 1)
9855 46/2562 2019-01-18 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กำลังแสดงหน้าที่ 1/325 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ