• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9049 1211/2561 2018-08-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์
9048 1223/2561 2018-08-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา
9047 1207/2561 2018-08-08 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมนำเสนอผลงานในรายการสมรภูมิไอเดีย
9046 1186/2561 2018-08-08 หนังสือราชการภายนอก การโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเรียนร่วมกับหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
9045 1187/2561 2018-08-08 หนังสือราชการภายนอก การโอนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน ครั้งที่ 2
9044 1195/2561 2018-08-08 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญครูที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมโครงการ
9043 1209/2561 2018-08-08 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกและจัดกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน
9042 1202/2561 2018-08-07 หนังสือราชการภายนอก การส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการควบคุมและระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0
9041 1203/2561 2018-08-07 หนังสือราชการภายนอก ่่่แนวทางการปฏิบัตืเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุ
9040 1204/2561 2018-08-07 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ วารสารทุนการศึกาา กรุงไทยการไฟฟ้า ฉลาดคิดส์ ฉบับที่ 48
9039 1205/2561 2018-08-07 หนังสือราชการภายนอก ส่งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
9038 1206/2561 2018-08-07 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2561
9037 1210/2561 2018-08-07 หนังสือราชการภายนอก ขอให้ตรวจสอบและรับรองข้อมูลการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านโปรแกรมระบบงานทวิภาคี DVE 2017
9036 1209/2561 2018-08-07 หนังสือราชการภายนอก รายงานข้อมูลรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายตามภาระผูกพันตามกฏหมายประจำปี งบประมาณ 2562
9035 1208/2561 2018-08-07 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกและจัดกำลังพลเข้าร่วมการรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวกรอบพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา หลักสุตรประจำ รุ่นที่ 2
9034 807/2561 2018-08-07 บันทึกข้อความ แจ้งกำหนดการส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
9033 1197/2561 2018-08-07 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนหน่วยงานประจำเดิอน กรกฎาคม 2561
9032 1193/2561 2018-08-07 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการไฟฟ้า ประจำปี 2561
9031 1198/2561 2018-08-07 หนังสือราชการภายนอก แจ้งวผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
9030 1200/2561 2018-08-07 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/295 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ