• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9459 1789/2561 2018-11-16 หนังสือราชการภายนอก แจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์
9458 1786/2561 2018-11-16 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์จัดทำกระทงช่วยงานลอยกระทงวัดส้มเสี้ยว
9457 1785/2561 2018-11-16 หนังสือราชการภายนอก ขอให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันว
9456 1787/2561 2018-11-16 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโรงการสัมมนา "กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน"
9455 1794/2561 2018-11-16 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
9453 1784/2561 2018-11-16 หนังสือราชการภายนอก ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการแล้วเสร็จการประเมินตนเอง และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID PLAN) ผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์
9452 1783/2561 2018-11-16 หนังสือราชการภายนอก การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติการภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้กลไกการดำเนินงาน ก.บ.ภ. ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
9451 1176/2561 2018-11-16 บันทึกข้อความ ขอเวลาเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
9450 1780/2561 2018-11-15 หนังสือราชการภายนอก การปรับปรุงข้อมูลระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ในระบบ ie.vec.go.th
9448 1777/2561 2018-11-15 หนังสือราชการภายนอก การอบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สายงานการสอน (ตามเกณฑ์ ว22/2560)
9447 1778/2561 2018-11-15 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
9446 865/2561 2018-11-15 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
9445 864/2561 2018-11-15 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการทุนการศึกษามูลนิธิ The SET Foundation ประจำปีการศึกษา 2561
9444 1770/2561 2018-11-15 หนังสือราชการภายนอก ทุนฝึกอบรมหัวข้อ "Effective Project Management for TVET Institutions" ณ ศูนย์ซีมีโอโวคเทค
9443 861/2561 2018-11-15 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการแนะแนวสัญจร
9442 1767/2561 2018-11-15 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร
9441 1766/2561 2018-11-15 หนังสือราชการภายนอก มอบทุนการศึกษา โครงการทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2562
9440 1769/2561 2018-11-15 หนังสือราชการภายนอก เชิญชวนบอกบุญถวายกระทงกับทางวัด
9439 1763/2561 2018-11-15 หนังสือราชการภายนอก ตรวจสอบข้อมูลการสำเร็จการศึกษา
9438 1768/2561 2018-11-15 หนังสือราชการภายนอก ขอมอบวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/315 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ