• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8657 684/2561 2018-05-10 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมโครงกาพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทุกช่วงวัย ฯ
8656 683/2561 2018-05-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติพลังงานทดแทน (เอทานอล)
8655 686/2561 2018-05-09 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินงานโครงการขยายโอกาศการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2)
8654 689/2561 2018-05-09 หนังสือราชการภายนอก แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8653 691/2561 2018-05-09 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ข้อมูลการบริหารการจัดการระบบการเงินของสถานศึกษา
8652 690/2561 2018-05-09 หนังสือราชการภายนอก แบบสำรวจการตั้งกลุ่มไลน์ GCC3
8651 692/2561 2018-05-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
8650 676/2561 2018-05-08 หนังสือราชการภายนอก ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาพิการ
8649 677/2561 2018-05-08 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท ขลุ่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8648 681/2561 2018-05-08 หนังสือราชการภายนอก การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรประกศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เพิ่มเติม
8647 678/2561 2018-05-08 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งใบชำระหนี้เงินกู้
8646 672/2561 2018-05-08 หนังสือราชการภายนอก ขอผลการเรียน
8645 674/2561 2018-05-08 หนังสือราชการภายนอก การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเร่งประสิทธฺภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
8644 675/2561 2018-05-08 หนังสือราชการภายนอก การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูห้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ครั้งที่ 2
8643 673/2561 2018-05-08 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล/องค์กรดีเด่น ในการส่งเสริมวัฒธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2561
8642 680/2561 2018-05-07 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
8641 679/2561 2018-05-07 หนังสือราชการภายนอก ขอวามอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
8640 669/2561 2018-05-07 หนังสือราชการภายนอก โครงการพัฒนาศักยภาพของประชาชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
8639 668/2561 2018-05-07 หนังสือราชการภายนอก เกณฑ์การประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8638 666/2561 2018-05-07 หนังสือราชการภายนอก หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่มีสัมฤทธิ์ การปฏืบัติงานต่ำ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/277 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ