• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9209 1511/2561 2018-10-10 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
9208 1518/2561 2018-10-10 หนังสือราชการภายนอก ขอให้จัดส่งหนังสือยืยนันยอดเงินฝากจากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
9207 1519/2561 2018-10-10 หนังสือราชการภายนอก ขอให้จัดส่งงบทดลองรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
9206 1509/2561 2018-10-10 หนังสือราชการภายนอก การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาาและลุกจ้างประจำผู้เเกษียณอายุราชการ
9205 1508/2561 2018-10-10 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์รายชื่อครูผู้สอนวิชาสาขางานรถจักรยานยนต์
9204 1507/2561 2018-10-10 หนังสือราชการภายนอก แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9203 1486/2561 2018-10-02 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562
9202 1485/2561 2018-10-02 หนังสือราชการภายนอก หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลบหรือคณะกรรมการ
9201 1494/2561 2018-10-02 หนังสือราชการภายนอก ข้อมูลนักศึกษาพิการ
9200 1493/2561 2018-10-02 หนังสือราชการภายนอก ส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9199 1487/2561 2018-10-02 หนังสือราชการภายนอก รายงานสถิติข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล และข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1
9198 1491/2561 2018-10-02 หนังสือราชการภายนอก ส่งแบบสำรวจรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
9197 1488/2561 2018-10-02 หนังสือราชการภายนอก การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน
9196 1489/2561 2018-10-02 หนังสือราชการภายนอก ค่าไฟฟ้าค้างชำระ
9195 1482/2561 2018-09-27 หนังสือราชการภายนอก การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 3
9194 1484/2561 2018-09-27 หนังสือราชการภายนอก การจัดทำระบบการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
9193 1470/2561 2018-09-27 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม ของทุกปี
9192 1471/2561 2018-09-27 หนังสือราชการภายนอก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯกำหนดเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล ประจำปีการศึกษา 2560
9191 1478/2561 2018-09-27 หนังสือราชการภายนอก เตือนให้ชำระเงินสมทบ
9190 1468/2561 2018-09-27 หนังสือราชการภายนอก เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/295 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ