• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9065 1252/2561 2018-08-14 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลการทำหน้าที่วิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายใน และวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องภายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
9064 1247/2561 2018-08-14 หนังสือราชการภายนอก การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ รุ่นที่ 19
9063 1250/2561 2018-08-14 หนังสือราชการภายนอก เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อำนวยการและวิชาชีพเฉพาะทาง
9062 1238/2561 2018-08-10 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศีกษา
9061 1227/2561 2018-08-10 หนังสือราชการภายนอก การจัดส่งเอกสารหลักฐานการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ
9060 1228,1229,1236,1237 2018-08-10 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา
9059 1235/2561 2018-08-10 หนังสือราชการภายนอก การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9058 1232/2561 2018-08-10 หนังสือราชการภายนอก โครงการฝึกอบรมกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จำนวน 2 โครงการ
9057 1241/2561 2018-08-10 หนังสือราชการภายนอก ขอนำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจการพิจารณาโครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
9056 1242/2561 2018-08-10 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครสวรรค์
9055 608/2561 2018-08-10 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
9054 816/2561 2018-08-10 บันทึกข้อความ ขออนุญาตทำการนิเทศการเรีวยนการสอนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
9053 1226/2561 2018-08-09 หนังสือราชการภายนอก ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. 2561
9052 1219/2561 2018-08-09 หนังสือราชการภายนอก การนำเสนอโครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
9051 1214/2561 2018-08-09 หนังสือราชการภายนอก การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีน่ถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
9050 1217/2561 2018-08-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์นักกีฬาตะกร้อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งี่ 13 บัวหลวงเกมส์
9049 1211/2561 2018-08-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์
9048 1223/2561 2018-08-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา
9047 1207/2561 2018-08-08 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมนำเสนอผลงานในรายการสมรภูมิไอเดีย
9046 1186/2561 2018-08-08 หนังสือราชการภายนอก การโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเรียนร่วมกับหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/288 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ