• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9635 1986/2561 2018-12-13 หนังสือราชการภายนอก กิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาลเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
9634 1983/2561 2018-12-13 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)
9633 1985/2561 2018-12-13 หนังสือราชการภายนอก การให้บริการโครงการ UniNet ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ฉบับที่ 1
9632 1984/2561 2018-12-13 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
9631 1980/2561 2018-12-13 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ 100
9630 1962/2561 2018-12-13 หนังสือราชการภายนอก ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
9629 1972/2561 2018-12-13 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมชี้แจงการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
9628 1971/2561 2018-12-13 หนังสือราชการภายนอก การรับชำระหนี้ ว่าที่ร้อยเอกชัชวาล จันทร์กลิ่น
9627 1968/2561 2018-12-13 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิ
9626 1973/2561 2018-12-13 หนังสือราชการภายนอก ขอให้นำนักศึกษาวิชาทหารมาทดสอบร่างกายก่อนทำการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2561
9625 1974/2561 2018-12-13 หนังสือราชการภายนอก ขอประชาสัมพันธืเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษาเชิงรุก และเข้าร่วมประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา บรรยาย และปาฐกถา งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โ
9624 1975/2561 2018-12-12 หนังสือราชการภายนอก ส่งวารสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
9623 1975/2561 2018-12-12 หนังสือราชการภายนอก ส่งวารสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
9622 1964/2561 2018-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
9621 1976/2561 2018-12-12 หนังสือราชการภายนอก การเผยแพร่ความรู้ตามหนังสือชุดความรู้ ร้อยเรื่องเล่า สำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชน
9620 1960/2561 2018-12-12 หนังสือราชการภายนอก แจ้งค่าไฟฟ้า
9619 1977/2561 2018-12-12 หนังสือราชการภายนอก ใบแจ้งค่าใช้จ่าย (Invoice)285098153
9618 1965/2561 2018-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขิส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรในสังกัดทราบ
9617 1966/2561 2018-12-12 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562
9616 1967/2561 2018-12-12 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคืการมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/315 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ