• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
10050 371/2562 2019-02-14 หนังสือราชการภายนอก การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10049 375/2562 2019-02-14 หนังสือราชการภายนอก เสนอราคารายการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา
10048 362/2562 2019-02-14 หนังสือราชการภายนอก การประกวด 5 th Annual ASEAN Youth Video Contest
10047 359/2562 2019-02-14 หนังสือราชการภายนอก การส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)ประจำปีการศึกษา 2561
10046 360/2562 2019-02-14 หนังสือราชการภายนอก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
10045 361/2562 2019-02-14 หนังสือราชการภายนอก กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2562 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
10044 205/2562 2019-02-13 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม
10043 132/2562 2019-02-13 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบตัวและลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา หลักสูตร (ปวช) เเละ (ปวส) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25625
10042 355/2562 2019-02-13 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปี 2562
10041 354/2562 2019-02-13 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน
10040 358/2562 2019-02-13 หนังสือราชการภายนอก เรื่อขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Power of Deep Learning Application
10039 356/2562 2019-02-13 หนังสือราชการภายนอก ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตรงกับแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย
10037 345/2562 2019-02-12 หนังสือราชการภายนอก การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุน ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี(สำหรับนักเรียนทุน ระยะที่ 2รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
10036 349/2562 2019-02-12 หนังสือราชการภายนอก ส่งรายละเอียดกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 20
10035 346/2562 2019-02-12 หนังสือราชการภายนอก ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2
10034 335/2562 2019-02-12 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบและรับรองประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
10033 339/2562 2019-02-12 หนังสือราชการภายนอก การปรับปรุงข้อมูลนักเรียนนักศึกษาราบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่2
10032 338/2562 2019-02-12 หนังสือราชการภายนอก การสำรวจข้อมูลสาขาวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกและการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย
10031 344/2562 2019-02-12 หนังสือราชการภายนอก การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี 2562
10030 342/2562 2019-02-12 หนังสือราชการภายนอก การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/335 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ