• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8168 15/2561 2018-01-17 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2560
8167 85/2561 2018-01-16 หนังสือราชการภายนอก อนุมัติแผนการจัดสรรงบประมาณโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8166 86/2561 2018-01-16 หนังสือราชการภายนอก อนุมัติแผนการจัดสรรงบประมาณโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครุให้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8165 87/2561 2018-01-16 หนังสือราชการภายนอก ติดแบนเนอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการทำงานออนไลน์
8164 81/2561 2018-01-16 หนังสือราชการภายนอก อนุญาตให้พาลูกเสือ-เนตรนารีเข้าค่ายพักแรม
8163 83/2561 2018-01-16 หนังสือราชการภายนอก กำหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัด
8162 84/2561 2018-01-16 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์สั่งจองบูชาองค์พระวิษณุกรรม
8161 82/2561 2018-01-16 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดต้งเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหล่งเรียนรู้ภาคเหนือ
8160 73/2561 2018-01-16 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือในการเตรียมรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินองค์การมาตราฐานดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
8159 68/2561 2018-01-16 หนังสือราชการภายนอก การเตรียมความพร้อมรับการเข้ารับเมินองค์การมาตราฐานดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
8157 69/25561 2018-01-16 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งรายละเอียดการจัดนิทรรศการองค์การมาตราฐานดีเด่น ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ก่ารแข่งขันทักษะ และทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่
8156 70/2561 2018-01-16 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งรายละเอียดการเตรียมการ ในการร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ก่ารแข่งขันทักษะ และทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษ
8155 71/2561 2018-01-16 หนังสือราชการภายนอก การประชุมเพื่อเตรียมการและปฏิบัติหน้าที่ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนคตแห่งประเทศไทย ก่ารแข่งขันทักษะ และทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศ
8154 72/2561 2018-01-16 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีบายศรีสู่ขวัญ
8153 49/2561 2018-01-16 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลการดำเนินงานเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท) ระดับภาค ภาคเหนือ
8152 56/2561 2018-01-16 หนังสือราชการภายนอก ประกาศใช้มาตราการอาชีวศึกษา สำหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560
8151 58/2561 2018-01-16 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมตามโครงการการอบรมวิทยากรและการเผยแพร่ความรู้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
8150 78/2561 2018-01-16 หนังสือราชการภายนอก เชิญประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรม พัฒนาขีดความสาารถของผู้เรียนด้านทักษะอาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
8149 79/2561 2018-01-16 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมสัมมนา นายจ้างที่มีหน้าที่นำส่งเงิรตาม พรบ กยศ พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร
8148 80/2561 2018-01-16 หนังสือราชการภายนอก สำรวจข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/245 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ