• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9189 1474/2561 2018-09-26 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายการหักเก็บเงินงวดและภาระผูกพันประจำเดือน กันยายน 2561
9188 1473/2561 2018-09-26 หนังสือราชการภายนอก ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิก-จ่ายเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
9187 1472/2561 2018-09-26 หนังสือราชการภายนอก ขอให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
9186 1476/2561 2018-09-26 หนังสือราชการภายนอก การส่งคืนเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นรองตามกฏหมาย
9185 1477/2561 2018-09-26 หนังสือราชการภายนอก ส่งแบบสำรวจรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
9184 1459/2561 2018-09-25 หนังสือราชการภายนอก การขึ้นทะเบียน อาชีวศึกษาอุตสาหกรรรม 4.0และ 10 อุตสาหกรรมใน EEC
9183 1453/2561 2018-09-25 หนังสือราชการภายนอก เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 โคงการขยายโอกาศและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ไตรมาสที่4)
9182 1460/2561 2018-09-25 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ( E TO E ) ครั้งที่ 4
9181 1464/2561 2018-09-25 หนังสือราชการภายนอก ขอให้เร่งรัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9180 1458/2561 2018-09-25 หนังสือราชการภายนอก เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
9179 1454/2561 2018-09-25 หนังสือราชการภายนอก ขอความอุเคราะห์ข้อมูลสถานประกอบการ
9178 1863/2561 2018-09-25 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรอง
9177 1461/2561 2018-09-25 หนังสือราชการภายนอก การรับสมัครทุนเล่าเรียน ทุนรัฐบาลฯ
9176 1457/2561 2018-09-25 หนังสือราชการภายนอก การรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
9175 1469/2561 2018-09-25 หนังสือราชการภายนอก การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ2561 ไว้เบิกเลื่อมปี งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
9174 1447/2561 2018-09-19 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่มเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
9173 1445/2561 2018-09-19 หนังสือราชการภายนอก ขอนุญาตเข้าแนะแนวศึกษาต่อ
9172 1443/2561 2018-09-19 หนังสือราชการภายนอก การประชาสัมพันธ์ความร่วมมือกับบริษัท บิซิเนสเซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด บริษัทในกลุ่มปริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
9171 1442/2561 2018-09-19 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินงานโครงการขยายโอกาศการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลากแรงงานกิจกรรม พัมนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(
9170 1439/2561 2018-09-18 หนังสือราชการภายนอก เสนอความต้องการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ รุที่ 37 และหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 46 ประจำปีงบประมาณ 2562

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/295 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ