• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
10029 343/2562 2019-02-12 หนังสือราชการภายนอก หนังสือเเจ้งค่าไฟฟ้า
10028 329/2562 2019-02-12 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้ายและบัตรตรวจจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ
10027 337/2562 2019-02-12 หนังสือราชการภายนอก การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดส่งรายงานประจำเดือน
10026 336/2562 2019-02-12 หนังสือราชการภายนอก นำส่งชุดเบิกจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประจำสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
10025 341/2562 2019-02-12 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาและการตั้งจุดบริการอำนวยการความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางตามความร่วมมือระหว่า
10024 332/2562 2019-02-11 หนังสือราชการภายนอก การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5
10023 334/2562 2019-02-11 หนังสือราชการภายนอก การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง)ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ....
10022 331/2562 2019-02-11 หนังสือราชการภายนอก โครงการอบรมภาษาจีนสำหรับครูวิชาชีพ
10021 325/2562 2019-02-11 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตรวจระบบไฟฟ้าในโรงเรียน
10020 324/2562 2019-02-11 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตรวจระบบไฟฟ้าในโรงเรียน
10019 328/2562 2019-02-11 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
10018 326/2562 2019-02-11 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์จัดส่งหนังสือค้ำประกันสัญญาคืน
10017 327/2562 2019-02-11 หนังสือราชการภายนอก อนุญาตให้พาลูกเสือ-เนตรนารีเข้าค่ายพักแรม
10016 168/2562 2019-02-11 หนังสือราชการภายนอก ส่งสรุปผลกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมชมรมวิชาชีพ และกิจกรรม Home Room
10015 165/2562 2019-02-11 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10014 315/2562 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
10013 321/2562 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ
10012 316/2562 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายการหักเงินงวดและภาระผูกพันประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
10011 320/2562 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
10010 313/2562 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตรวจสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/335 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ