• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9169 1440/2561 2018-09-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน
9168 1448/2561 2018-09-18 หนังสือราชการภายนอก เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561
9167 1434/2561 2018-09-18 หนังสือราชการภายนอก ซักซ้อมเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9166 1437/2561 2018-09-18 หนังสือราชการภายนอก ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบลาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9165 1433/2561 2018-09-17 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสมรรถนะ Education to Employmeny : Vocational Boot Camp ( E to E ) ครั้งที 4
9164 1432/2561 2018-09-17 หนังสือราชการภายนอก การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
9163 1430/2561 2018-09-14 หนังสือราชการภายนอก ประกาศการให้ทุนการศึกษา ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
9162 1431/2561 2018-09-14 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งรายละเอียดสนามสอบ ในการจัดทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( v-net)
9161 1429/2561 2018-09-14 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการสืบสานพระปณิธานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561
9160 1425/2561 2018-09-14 หนังสือราชการภายนอก การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน
9159 1422/2561 2018-09-14 หนังสือราชการภายนอก รายงานข้อมูลรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายตามภาระผูกพันตามกฏหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9158 1421/2561 2018-09-14 หนังสือราชการภายนอก แจ้งแนวทางการปฏิบัติการประเมินการเตรียมความพร้อมการพัฒนาอย่างเข้ม
9157 1427/2561 2018-09-14 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลการดำเนินงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
9156 1416/2561 2018-09-12 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ
9155 1415/2561 2018-09-12 หนังสือราชการภายนอก ขอตรวจสอบวุฒิ
9154 1414/2561 2018-09-12 หนังสือราชการภายนอก แจ้งหักเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค และ ช.พ.ส.
9153 1419/2561 2018-09-12 หนังสือราชการภายนอก แจ้ง(ร่าง)รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าคุรุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ฑ.ส. 2562
9152 1417/2561 2018-09-12 หนังสือราชการภายนอก การจัดโครงการวิจัยเพื่อเสนองบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9151 1403/2561 2018-09-12 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียนและสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำในอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั้น
9150 1402/2561 2018-09-12 หนังสือราชการภายนอก การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถานบันอุดมศึกษาภาครัฐ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/295 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ