• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9149 1409/2561 2018-09-12 หนังสือราชการภายนอก การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงาน
9148 1409/2561 2018-09-12 หนังสือราชการภายนอก การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างลุกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
9147 1411/2561 2018-09-12 หนังสือราชการภายนอก ส่งผลประเมินการฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
9146 1410/2561 2018-09-12 หนังสือราชการภายนอก การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไว้บิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ส. 2554-2560
9145 1407/2561 2018-09-11 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์สำรวจความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียนในกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม
9144 1406/2561 2018-09-11 หนังสือราชการภายนอก การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินมนระบบ GFMIS
9143 1404/2561 2018-09-11 หนังสือราชการภายนอก การติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9142 1405/2561 2018-09-11 หนังสือราชการภายนอก เร่งรัดการเบิกจ่ายงบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9141 1394/2561 2018-09-11 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนหน่วยงานประจำเดือน สิงหาคม 2561
9140 1395/2561 2018-09-11 หนังสือราชการภายนอก การรับชำระหนี้ ว่าที่ร้อยเอกชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
9139 1393/2561 2018-09-11 หนังสือราชการภายนอก แจ้งหนี้ค้างชำระค่าเช่า/ค่าใช้โทรศัพทฺ์

9138 1397/2561 2018-09-11 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา
9137 1386/2561 2018-09-11 หนังสือราชการภายนอก การชำระเงินค่าสงเคระาห์รายศพสมาชิก ฌพอ
9136 1385/2561 2018-09-11 หนังสือราชการภายนอก การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9135 1399/2561 2018-09-11 หนังสือราชการภายนอก คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน ( Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โป
9134 1392/2561 2018-09-11 หนังสือราชการภายนอก แนวทางการดำเนินงานศุนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (ww.v-cop.go.th) และการติดตามรายงานภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา
9133 1396/2561 2018-09-11 หนังสือราชการภายนอก การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ภาคปกติ) โดยใช้การฝึกแบบที่ 2และ 3
9132 1398/2561 2018-09-11 หนังสือราชการภายนอก ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา
9131 1382/2561 2018-09-10 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
9130 1383/2561 2018-09-10 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ชั้นความรู้ชั้นสูง RATC

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/295 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ