• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8479 464/2561 2018-03-16 หนังสือราชการภายนอก การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8478 463/2561 2018-03-16 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ ของ สป.มท ครั้งที่ 3/2561
8477 429/2561 2018-03-14 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2561
8476 456/2561 2018-03-14 หนังสือราชการภายนอก เร่งรัดใบสมัครการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด ประจำปี 2561
8475 457/2561 2018-03-14 หนังสือราชการภายนอก โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แะการติดตั้
8474 458/2561 2018-03-14 หนังสือราชการภายนอก การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน
8472 440-443/2561 2018-03-13 หนังสือราชการภายนอก ส่งตัวนักศึกษานักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลับสถานศึกษา
8471 445/2561 2018-03-13 หนังสือราชการภายนอก ขอขอบคุณ
8470 448/2561 2018-03-13 หนังสือราชการภายนอก การมีส่วนร่วมการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนตามโครงการนิยม ยั่งยืน
8469 434/2561 2018-03-13 หนังสือราชการภายนอก การประเมินผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2561
8468 449/2561 2018-03-13 หนังสือราชการภายนอก การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
8467 451/2561 2018-03-13 หนังสือราชการภายนอก ขอความนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ รายการสมรภูมิไอเดีย
8466 453/2561 2018-03-13 หนังสือราชการภายนอก แจ้งหักเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค และ ช.พ.ส
8465 453/2561 2018-03-13 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ วทน สู่ภูมิภาค ภาคเหนือ
8464 446/2561 2018-03-13 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณราายจ่าย พ.ศ. 2561 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1
8463 439/2561 2018-03-13 หนังสือราชการภายนอก การประชุมทางไกล (Video conference)
8462 438/2561 2018-03-13 หนังสือราชการภายนอก สำเนาหนังสือคณะรัฐมนตรี เรื่องภาวะเศรษฐกิจไทย
8461 421/2561 2018-03-13 หนังสือราชการภายนอก ขอเขิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือเนตรนารีวิสามัญช่อสะอาดอาชีวศึกษา
8460 444/2561 2018-03-13 หนังสือราชการภายนอก ขอให้ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
8459 437/2561 2018-03-13 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/264 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ