• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9129 1380/2561 2018-09-10 หนังสือราชการภายนอก การรายงานข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวด 1
9128 1381/2561 2018-09-10 หนังสือราชการภายนอก การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/ 2561
9127 1377/2561 2018-09-06 หนังสือราชการภายนอก ขอเลื่อนกำหนดการพิธีอำลาชีวิตราชการผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและกำลังพล ศูย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 ประจำปี 2561
9126 1369/2561 2018-09-06 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมนำเสนอผลงานในรายการมสรภูมิไอเดีย
9125 1365/2561 2018-09-06 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญบุคลากรของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมสัมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรมอาชีวศึกษา
9124 1366/2561 2018-09-06 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินงาน มาตราการลดและคัดแยกขยัมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติที่ประชุมคระรัฐมนตรี
9123 1361/2561 2018-09-06 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญบุคลากรครูด้านเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร HFC -32 ระยะที่ 2
9122 1359/2561 2018-09-06 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินโครงการ ศธ จิตอาสา การรณรงค์การลดใช้พลาสติก
9121 1363/2561 2018-09-06 หนังสือราชการภายนอก ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
9120 1376/2561 2018-09-05 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งใบชำระหนี้เงินกู้
9119 1373/2561 2018-09-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
9118 1378/2561 2018-09-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
9117 1367/2561 2018-09-05 หนังสือราชการภายนอก การส่งทะเบียนข้อมูลในการดำเนินมาตราฐานวิชาชีพ
9116 1360/2561 2018-09-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
9115 1362/2561 2018-09-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฯ
9114 1354/2561 2018-09-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์นักศึกษา
9113 1358/2561 2018-09-05 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ
9112 1353/2561 2018-09-05 หนังสือราชการภายนอก แนวทางการทำหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์
9111 913/2561 2018-09-04 บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์จัดส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบปะรมาณ 2561
9110 1350/2561 2018-09-04 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกองคืสมมุติเจ้าแม่กวนอิม ประจำปี 2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/295 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ