• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8458 426/2561 2018-03-13 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วารสารทุนการศึกษา กรุงไทยการไฟฟ้า
8457 435/2561 2018-03-12 หนังสือราชการภายนอก การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
8456 431/2561 2018-03-12 หนังสือราชการภายนอก สร้างความเข้าใจกับแนวปฏิบัติการขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐนะครุชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว21/2560 ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน
8455 436/2561 2018-03-12 หนังสือราชการภายนอก การจัดส่งแบบสอบถามการจจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1
8454 430/2561 2018-03-09 หนังสือราชการภายนอก จัดนักศึกษาวิชาทหารลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับวิทยากรโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
8453 427/2561 2018-03-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนากำลังคนจังหวัดนครสวรรค์
8451 432/2561 2018-03-09 หนังสือราชการภายนอก ข้อมูลโครงการระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
8450 418/2561 2018-03-09 หนังสือราชการภายนอก กิจกรรมบรมจริยธรรมและทัศนศึกษา คร้งที่ 13/2561 สู้เพื่อคุณธรรม ยืนหยัดเพื่อความดี ผนึกกำลังไม่ถอย
8449 417/2561 2018-03-07 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ยืมโต๊ะนักเรียน
8448 416/2561 2018-03-07 หนังสือราชการภายนอก การรายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จกการศีกษาอาชีวศึกษา
8447 167/2561 2018-03-07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศีกษา 2560
8446 415/2561 2018-03-07 หนังสือราชการภายนอก การขอพระราชทานเครืองราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์
8445 414/2561 2018-03-07 หนังสือราชการภายนอก การกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
8444 410/2561 2018-03-07 หนังสือราชการภายนอก การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารไม่ส่งเข้ากองประจำการในคราวที่มีคนพอ
8443 413/2561 2018-03-07 หนังสือราชการภายนอก ขอวามร่วมมือให้หลีกเลียงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
8442 412/2561 2018-03-07 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตให้ครูเข้าอบรมเทคโนโลยีรถจักยานยนต์ฮอนด้า ภาตใต้โครงการ one Dealer one College
8441 409/2561 2018-03-06 หนังสือราชการภายนอก ศูนย์การให้คำปรึกษาและคลังความรู้กาจัดซื้อจัดจ้าง สอศ.
8440 408/2561 2018-03-06 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งการสรุปผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560
8439 399/2561 2018-03-06 หนังสือราชการภายนอก ไม่มีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร
8438 400/2561 2018-03-06 หนังสือราชการภายนอก จัดทำบัตรประจำตัวผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2561 (แบบใหม่)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/264 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ