• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8724 779/2561 2018-05-22 หนังสือราชการภายนอก ขอนุมัติเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
8723 755/2561 2018-05-22 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์จัดส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ รุ่นที่ 21-123
8722 752/2561 2018-05-22 หนังสือราชการภายนอก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัมนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
8721 759/2561 2018-05-22 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ลดหย่อนค่าเล่าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
8720 724/2561 2018-05-22 หนังสือราชการภายนอก การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก (สามัญ) สหหกรณ์ ประจำปี 2561
8719 759/2561 2018-05-22 หนังสือราชการภายนอก ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องและทุนสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา 2018
8718 758/2561 2018-05-22 หนังสือราชการภายนอก การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักนพรรดิมาลา
8717 742/2561 2018-05-22 หนังสือราชการภายนอก การปรับปรุง สถานะของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา และรสยงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคลประจำปีงบประมาณ 2561
8716 754/2561 2018-05-22 หนังสือราชการภายนอก การส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาในการเป้นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการ อาชีวะสร้างสรรค์ แปรผันธุรกิจ
8715 761/2561 2018-05-22 หนังสือราชการภายนอก การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
8714 782/2561 2018-05-22 หนังสือราชการภายนอก ขออข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ
8713 637/2561 2018-05-22 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561
8712 471/2561 2018-05-22 บันทึกข้อความ แจ้งกำหนดการส่งรายงานการขาดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
8711 472/2561 2018-05-22 บันทึกข้อความ แจ้งกำหนดส่งบันทึกหลังการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
8710 470/2561 2018-05-22 บันทึกข้อความ แจ้งครูผู้สอนทุกท่านจัดทำแผนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
8709 473/2561 2018-05-22 บันทึกข้อความ แจ้งกำหนดการส่งใบเบิกค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
8708 744/2561 2018-05-21 หนังสือราชการภายนอก การบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
8707 743/2561 2018-05-21 หนังสือราชการภายนอก ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปผ.1)
8706 747/2561 2018-05-21 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญสมัครเข้าร่วมคัดเลือกรางวัล IP champion ประจำปี พ.ศ. 2561
8705 750/2561 2018-05-21 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบหรือแก้ไข ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายฯกับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/277 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ