• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8704 750/2561 2018-05-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบหรือแก้ไข ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 10อุตสาหกรรมเป้าหมายฯกับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.04)
8701 749/2561 2018-05-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมพัมนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพสำหรับครู อาจารย์ รุ่นที่ 12-14
8700 748/2561 2018-05-18 หนังสือราชการภายนอก การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
8699 740/2561 2018-05-17 หนังสือราชการภายนอก การรายงานข้อมุลสถารศึกษา ประจำปีการศีกษา 2561
8698 741/2561 2018-05-17 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ
8697 738/2561 2018-05-17 หนังสือราชการภายนอก การรายงานข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 งวด 3
8695 737/2561 2018-05-17 หนังสือราชการภายนอก การรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2561 งวดที่ 3
8694 739/2561 2018-05-17 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้(GPA) ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคฤดูร้อ
8693 733/2561 2018-05-17 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้(GPA) จบไม่พร้อมรุ่นของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 25
8692 730/2561 2018-05-17 หนังสือราชการภายนอก สำรวจความต้องการกล้าไมม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8691 736/2561 2018-05-17 หนังสือราชการภายนอก ซักซ้อมแนวปฏิบัติกรณีขอรับสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) และรับรองความถูกต้องของเอกสารประกอบการเข้ารับการคัดเลือกตำแหน้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
8690 734/2561 2018-05-17 หนังสือราชการภายนอก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
8689 735/2561 2018-05-17 หนังสือราชการภายนอก รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผุ้อำนวยการสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเแพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้
8688 722/2561 2018-05-16 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนหน่วยงานประจำเดือน มีนาคม 2561
8687 721/2561 2018-05-16 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
8686 720/2561 2018-05-16 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายการหักเก็บเงินงวดและภาระผูกพันประจำเดือน พฤษภาคม 2561
8685 716/2561 2018-05-16 หนังสือราชการภายนอก ขอให้ดำเนินการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงอัตรเงินสะสมส่วนเพิ่มตามความประสงค์ของสมาชิกในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง
8684 715/2561 2018-05-16 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์แจ้งชื่อผู้ที่มีหน้าที่จัดทำข้อมูลสมาชิก กบข
8683 713/2561 2018-05-16 หนังสือราชการภายนอก นำเข้าข้อมูลอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา
8682 714/2561 2018-05-16 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคเหนือ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/277 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ