• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9929 217/2562 2019-01-29 หนังสือราชการภายนอก เผยเเพร่รายงานประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2560
9928 209/2562 2019-01-29 หนังสือราชการภายนอก การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบรูณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน ครั้งที่ 2
9927 213/2562 2019-01-29 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคลากรตามหลักการ

9926 215/2562 2019-01-29 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความและภาพยนต์สั้น 70 ปี แห่งการสถาปนา สาธารณรัฐประชาชนจีน สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาภาษาจีนในไทย
9925 206/2562 2019-01-28 หนังสือราชการภายนอก การใช้บริการระบบเชื่อมโยงสัญญาณเครือค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet)ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ฉบับที่ 2
9924 204/2562 2019-01-28 หนังสือราชการภายนอก รายละเอียดการประกวดดนตรีไทย ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา
9923 205/2562 2019-01-28 หนังสือราชการภายนอก ขอขยายเวลาการสมัครสอบทุนการศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ปี พ.ศ.2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
9922 201/2562 2019-01-28 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2561
9921 200/2562 2019-01-28 หนังสือราชการภายนอก โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562
9920 197/2562 2019-01-25 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาสมัครเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลขอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
9919 198/2562 2019-01-25 หนังสือราชการภายนอก พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ 2561
9918 194/2562 2019-01-25 หนังสือราชการภายนอก ขอบริจาครถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน
9917 194/2562 2019-01-25 หนังสือราชการภายนอก ขอบริจาครถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน
9916 195/2562 2019-01-25 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่การดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561
9915 193/2562 2019-01-25 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ติดแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2562
9913 196/2562 2019-01-25 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์รับนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
9912 199/2562 2019-01-25 หนังสือราชการภายนอก เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 นครสวรรค์ศึกษาเกมส์ ประจำ 2562
9911 188/2562 2019-01-24 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561
9910 185/2562 2019-01-24 หนังสือราชการภายนอก ใบแจ้งค่าใช้บริการ TOT
9909 186/2562 2019-01-24 หนังสือราชการภายนอก ใบแจ้งค่าใช้บริการ AIS

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/335 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ