• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8046 2845/2560 2017-12-25 หนังสือราชการภายนอก การรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 2 (เพิ่มเติม)
8045 2849/2560 2017-12-22 หนังสือราชการภายนอก ทุนการฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอโวลเทค
8044 2846/2560 2017-12-22 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับวารสารประชาสัมพันธ์
8043 2845/2560 2017-12-22 หนังสือราชการภายนอก การรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 2
8042 2824/2560 2017-12-22 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญร่วมในพิธีเปิดและปิดงานประกวด สุดอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ้นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29
8041 2847/2560 2017-12-22 หนังสือราชการภายนอก ส่งแบบตอบรับ
8040 2838/2560 2017-12-22 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8039 2839/2560 2017-12-22 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8038 2837/2560 2017-12-22 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซำ้ซ้อนของนักเรียน นักศึกษา รายบุคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
8037 2836/2560 2017-12-22 หนังสือราชการภายนอก การตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
8036 2840/2560 2017-12-22 หนังสือราชการภายนอก ค่าไฟฟ้าค้างชำระ
8035 2821/2560 2017-12-21 หนังสือราชการภายนอก ขอข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณลงทุนและงบรายจ่ายอื่น
8034 954/2560 2017-12-21 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
8033 953/2560 2017-12-21 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
8032 952/2560 2017-12-21 คำสั่ง การมอบหมายหน้าที่ราชการในสถานศึกษา
8031 941/2560 2017-12-21 คำสั่ง การมอบหมายหน้าที่ราชการในสถานศึกษา
8030 2835/2560 2017-12-20 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงายสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560
8028 2834/2560 2017-12-20 หนังสือราชการภายนอก ขอรับการสนับสนุน การประชาสัมพันธ์จำหน่ายเสื่อที่ระลึก งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ
8027 2833/2560 2017-12-20 หนังสือราชการภายนอก การเปลี่ยนสถานพยาบาล
8026 2832/2560 2017-12-20 หนังสือราชการภายนอก แจ้งส่งมอบป้ายศูนย์อาชีวะอาสา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/245 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ