• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9089 1310/2561 2018-08-24 หนังสือราชการภายนอก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาระดับปริญาตรี ระบบโควตา ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562
9088 1308/2561 2018-08-24 หนังสือราชการภายนอก การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดส่งรายงานประจำเดือน
9087 1297/2561 2018-08-22 หนังสือราชการภายนอก การสำรวจข้อมูลผู้ที่สำเร็จการศึกษาปี 2562 (ปีการศึกษา 2561) (เอกสารรับได้ที่งานสารบรรณค่ะ)
9086 1304/2561 2018-08-22 หนังสือราชการภายนอก แผนปฎิบัติราชการจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณต่อหัวปีงบประมาณ 2562
9085 1287/2561 2018-08-21 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน(หญิง)เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
9084 1288/2561 2018-08-21 หนังสือราชการภายนอก ขอมอบหนังสือคู่มือการสอนสำหรับครู
9083 1291/2561 2018-08-21 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพ่มผู้เรียนกลุ่มอาชีพตัวถังและสี
9082 1294/2561 2018-08-21 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม
9081 1285/2561 2018-08-21 หนังสือราชการภายนอก การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป้นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2562
9080 1279/2561 2018-08-21 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์นักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนบางตาหงายรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ อย่างปลอกภัย ประจำปี 2561
9079 1281/2561 2018-08-21 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมประชุม International fatih Project Educatiomal Technologier Summit
9078 1282/2561 2018-08-21 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงระดับประเทศ ปีที่ 21 ปะจำปี พ.ศ. 2561
9077 1286/2561 2018-08-21 หนังสือราชการภายนอก เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9076 1244/2561 2018-08-17 หนังสือราชการภายนอก กาารับสมัครการประกวดเยาวชนต้นแบบดีและเก่ง TO BE NUMBER IDOL รุ่นที่ 7
9075 1269/2561 2018-08-17 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพสำหรับครู อาจารย์ รุ่นที่ 23-28
9074 1268/2561 2018-08-17 หนังสือราชการภายนอก อบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจำลอง
9073 1261/261 2018-08-17 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม เรื่อง การจัดทำข้อมูล Big Data System ของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือตนล่าง 2
9072 1264/2561 2018-08-17 หนังสือราชการภายนอก การโอนเงินจัดสรรประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี((สำหรับนักเรียนทุน ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการ
9071 1267/2561 2018-08-17 หนังสือราชการภายนอก เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณราายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มเรียนอาชีวศึกษา
9070 1265/2561 2018-08-17 หนังสือราชการภายนอก โครงการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/295 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ