• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9501 1838/2561 2018-11-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์ทักษะเครื่องยนต์เล็กและทักษะงานจักรยานยนต์ ประจำปี 2561
9500 1837/2561 2018-11-23 หนังสือราชการภายนอก รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้จัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา
9499 1815/2561 2018-11-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม จำนวน 5 เรื่อง
9497 1830/2561 2018-11-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา2561
9496 1833/2561 2018-11-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2562
9495 1834/2561 2018-11-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญสถานศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
9494 1826/2561 2018-11-23 หนังสือราชการภายนอก การจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
9493 1825/2561 2018-11-23 หนังสือราชการภายนอก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) (ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง)
9492 1831/2561 2018-11-23 หนังสือราชการภายนอก ซักซ้อมความเข้าใจในการขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเด
9491 1827/2561 2018-11-23 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ.2562
9490 1828/2561 2018-11-23 หนังสือราชการภายนอก นำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมอาชีวศึกษาและการประชุมวิชาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประ้ทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีะ
9489 1836/2561 2018-11-23 หนังสือราชการภายนอก การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน
9488 1820/2561 2018-11-22 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมมอบนโยบายการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2561
9487 1221/2561 2018-11-22 บันทึกข้อความ ขออนุญาตและขอเชิญประชุม
9486 1822/2561 2018-11-22 หนังสือราชการภายนอก นำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินองค์การมาตรฐานดีเเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561
9485 1821/2561 2018-11-22 หนังสือราชการภายนอก สรุปผลการประชุมสัมมนาตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ในกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
9484 1813/2561 2018-11-22 หนังสือราชการภายนอก ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
9483 1823/2561 2018-11-22 หนังสือราชการภายนอก การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีเป็นกรณีพิเศษ (Quota) ประจำปีการศึกษา 2562
9482 1824/2561 2018-11-22 หนังสือราชการภายนอก สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียวเท่า ครั้งที่ 4/2561
9481 1814/2561 2018-11-22 หนังสือราชการภายนอก เร่งรัดการติดตามการรายงานข้มมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลและข้อมูลบุคลากร เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณต่อหัว ปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 2

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/315 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ