• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8921 1008/2561 2018-07-06 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง แนวทงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0
8920 1007/2561 2018-07-06 หนังสือราชการภายนอก ขอให้ดำเนินการรายงานการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ด้วยระบบออนไลน์
8919 1005/2561 2018-07-06 หนังสือราชการภายนอก เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
8918 1002/2561 2018-07-06 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโครงงานวิทยาศาตร์-อาชีวซึกษา-เอสโซ่ พ.ศ 2561 ระดับอาชัวศึกษาจังหวัดนครสรรค์
8917 1001/2561 2018-07-06 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรี ระดับจังหวัด
8915 993/2561 2018-07-06 หนังสือราชการภายนอก ขอขอบคุณ ผู่ร่วมอนุโมทนาและร่วมบริจาคทรัพย์ถงวายผ้ากฐินพระราชทาน
8914 1000/2561 2018-07-06 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะ
8913 991/2561 2018-07-04 หนังสือราชการภายนอก การบันทึกข้อมูลนักเรียนการจัดการสึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ภคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
8912 989/2561 2018-07-04 หนังสือราชการภายนอก ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการบดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8911 974/2561 2018-07-04 หนังสือราชการภายนอก ขอแสดงความชื่นชมยกย่อง
8910 977/2561 2018-07-04 หนังสือราชการภายนอก ส่งรายงานการประชุมอนุกรรมการฝ่ายวิชาการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
8909 975/2561 2018-07-04 หนังสือราชการภายนอก การติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8908 987/2561 2018-07-04 หนังสือราชการภายนอก การติดตามการายงานและส่งหลักบานประกอบเกณฑ์การประะเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
8907 983/2561 2018-07-04 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งสรุปการแข่งขันกีฬาเบตอง ระดับอาชีวศึกษาจังหวักนครสวรรค์ ประจำปีการศีกษา 2561
8906 988/2561 2018-07-04 หนังสือราชการภายนอก รับสมัครครุเข้าร่วมจัดทำแผนแบบทอสอบ Test Blueprint ในการสร้างเครืี่องมือประเมินสำหรับผู้เรียนกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
8905 941/2561 2018-07-04 หนังสือราชการภายนอก ส่งวารสารประชาสัมพันธ์
8904 980/2561 2018-07-04 หนังสือราชการภายนอก วงเงินจัดสรรผู้กู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2561
8903 978/2561 2018-07-04 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือในการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิ
8902 976/2561 2018-07-04 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือในการจัดการน้ำเสียของสถานศึกษา
8901 979/2561 2018-07-04 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยศาสตร์สำหรับเยาวชนเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/288 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ