• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
8681 723/2561 2018-05-16 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ภายใต้แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ 2560-2564
8680 710/2561 2018-05-15 หนังสือราชการภายนอก แจ้งหักเงินสงเคราะห์ราายศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส
8679 709/2561 2018-05-15 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงานประจำปี 2561
8677 7082561 2018-05-15 หนังสือราชการภายนอก ข้อมูลหลักสูตรการพัฒนาตามเกณฑ์ ว22/2560 สำหรับครูอาชีวศึกษาจากหน่วยงานภายนอกที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา
8676 712/2561 2018-05-15 หนังสือราชการภายนอก ติดตามเอกสารในการกำหนดสิทธฺิและหน้าที่ของผู้ใช้งานในระบบการจ่าย การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังขิงส่วนราชการผ่านระบบอิเลิกทรอนิกส์
8675 711/2561 2018-05-15 หนังสือราชการภายนอก การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ประจำปี 2561
8674 346/2561 2018-05-11 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียน นักศึกษาหน้าประตูวิทยาลัยฯ และดูแลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
8672 707/2561 2018-05-11 หนังสือราชการภายนอก การรายงานผลการประเมินมาตราฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560
8671 706/2561 2018-05-11 หนังสือราชการภายนอก ขอให้แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ประสานงานและคณะกรรมการอาชีวศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
8669 705/2561 2018-05-11 หนังสือราชการภายนอก ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
8667 347/2561 2018-05-11 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการในสถานศึกษา
8666 703-704/2561 2018-05-10 หนังสือราชการภายนอก การแนะแนวการสมัคร และการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561
8665 698/2561 2018-05-10 หนังสือราชการภายนอก ขอประชาสัมพันธ์การสมัครรับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5
8664 699/2561 2018-05-10 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ การรับสมัครทุน อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ โดยมูลนิธิเอสซีจี
8663 701/2561 2018-05-10 หนังสือราชการภายนอก การประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1(พ.ศ. 2559 - 2564)
8662 702/2561 2018-05-10 หนังสือราชการภายนอก แจ้งให้ทราบการคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระราชินูปภัมภ์ในปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
8661 700/2561 2018-05-10 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุถเคราะห์สำรวจความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร (ปวช)ชั้นปีที่ 1ที่ตัดสินใจเลือกสถานศึกษาต่อด้านวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาช
8660 697/2561 2018-05-10 หนังสือราชการภายนอก ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ1)
8659 696/2561 2018-05-10 หนังสือราชการภายนอก เชิญชวนร่วมรณรงค์ตามนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
8658 695/2561 2018-05-10 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล/องค์กรดีเด่น ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านประจำปี พ.ศ. 2561

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/277 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ